zavriet

Náš internetový obchod je momentálne deaktivovaný.

Náš e-shop v súčasnej dobe nefunguje. Hľadáme partnera pre výhradný predaj produktov v Českej, Slovenskej republike a v Poľsku.

Kontakt email: obchod@avera.sk, Mobil: +420 724 810 606.

Avera s.r.o.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky    
 
Internetový obchod prevázdkuje :

Avera s.r.o.
Čerešňová 37
941 10 Tvrdošovce

IČ: 45892563
DIČ:2023130274
IČ DPH:SK2023130274
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo:27667/N

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Avera s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.avera.sk (ďalej len "obchod").
2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná i nezaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.
4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 200,- EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, tak elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

III. Dodacie podmienky, termíny :

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kurierna služba), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2-7 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena, platby :

1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, u prevádzkovateľa, od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (platba vopred) pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

Všetky ceny uvedené v tomto internetovom obchode sú včetne DPH vo výške 20%.

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

Tovar môžete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu.
Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.
Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou poistenej zásielky poštou alebo prepravnou spoločnosťou.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.
Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) tak sa neúčtuje poštovné a balné.


VI. Záruka, reklamácie, doklady


1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.
2.Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo použivaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
3. Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na "Dodacom liste" je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.
4.Pri preberaní zásielky dodanej prostredníctvom nášho zmluvného prepravného partnera odporúčame vykonať kontrolu vonkajšieho stavu zásielky. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky, zásielku od prepravcu nepreberajte a kontaktujte nás. Odporúčame zákazníkovi zaobstarať fotodokumentáciu. Reklamáciu vonkajšieho poškodenia zásielky a samotného tovaru, je nutné uplatniť pri preberaní tovaru od nášho prepravného partnera. Reklamácia, ktorá bude našej firme oznámená po vašom prevzatí  tovaru od nášho prepravcu, bude posudzovaná na základe prepravného listu podpísaného kupujúcim.


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Uživatel

Košík

Košík je prázdny.

Novinky

 
Avera

Položka bola pridaná do košíka.

V košíku máte 0 ks.